Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79

1. Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa
Adresa: Osice 42, 503 26 Osice
Telefon: 495 451 826

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jana Řeháková, tel. 495 451 826
 

E-mail:   datová schránka: z2dvxgp

3. Právní titul a účely zpracování osobních údajů:
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):
• na základě souhlasu
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby
• zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy

Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v Registru agend.

Prezentace činnosti školy
V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, školní časopis atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.

7. Doba uložení osobních údajů:
Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem.

8. Zdroj zpracovávaných osobních údajů
Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:
a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba
b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis
c) z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje
d) škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

• Právo na informace

• Právo na přístup k osobním údajům

• Právo na opravu a doplnění

• Právo na výmaz (právo být zapomenut)

• Právo na omezení zpracování

• Právo vznést námitku

• Právo na přenositelnost údajů

• Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

• Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Aktuality

08.04.2024 - Základní škola

Výsledky zápisu do 1. třídy

V pondělí 8. 4. se konal zápis do 1. třídy, ke kterému dorazilo se svými rodiči 24 šikovných dětí. Rodiče 1 chlapce…

Více informací

26.03.2024 - Základní škola

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se bude konat v pondělí 8. 4. 2024. V přiložených dokumentech najdete důležité informace k…

Více informací

28.02.2024 - Základní škola

ZŠ - den otevřených dveří pro…

Den otevřených dveří v základní škole se bude konat 22. 3. 2024. Podrobnosti najde v přiložené pozvánce.

Více informací

29.02.2024 - Základní škola

Přijímačky nanečisto - výsledky

Žáci 9. třídy, kteří se zúčastnili této akce, najdou své výsledky v příloze pod přiděleným identifikačním číslem. …

Více informací

16.01.2024 - Základní škola

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, v sekci Základní škola, v  části Školní poradenské pracoviště naleznete aktuální informace k…

Více informací

18.09.2023 - Základní škola

Zájmové útvary

V příloze naleznete nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2023-24.

Více informací

05.03.2023 - Základní škola

První vystoupení mažoretek

V letošním školním roce začal poprvé u nás ve škole pracovat zájmový kroužek mažoretek. Dívky ze druhé a třetí třídy si…

Více informací
Všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okr. Hradec Králové

Adresa:
Osice 42, 503 26

IČ: 709 93 254, Datová schránka: z2dvxgp


Tel.: 495 451 826, 739 203 109
E-mail: zs.osice@seznam.cz, hruba.marketa@zsosice.cz

mapa